Szkoła z klasą Strona główna

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko

Głównego specjalisty do spraw kadr i płac


OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia  13 września 2017 roku

 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl)

oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach(www.sp3.chojnice24.pl)

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu - tutaj

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach - tutaj


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO SPECJALISTY DO SPRAW KADR I PŁAC

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkolno-Przedszkolna Nr 3 w Chojnicach, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba - pełen etat (40 godzin tygodniowo) od dnia 1listopada 2017 r.

•I.     Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:

(spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

•1.      Wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne;

•2.      Udokumentowany, co najmniej 4 letni staż pracy w administracji;

•3.      Obywatelstwo polskie;

•4.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

•5.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu na umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

•6.      Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

•7.      Znajomość przepisów z zakresu: Prawa Pracy (Kodeks Pracy), ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych;

•8.      Umiejętność pracy w komputerowych systemach kadrowo-płacowych, w tym programu Płatnik.

 


 

•II.        Wymagania dodatkowe:

•1.      Rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość;

•2.      Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,

•3.      Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności
za realizowane zadania;

•4.      Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

•5.      Umiejętność analizy i syntezy informacji;

 

•III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisko:

•1.      Przestrzeganie przepisów prawa oraz tajemnicy służbowej;

•2.      Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i zwalniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

•3.      Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem szkoleń BHP i p.poż;

•4.      Terminowe skierowania na badania okresowe pracowników i kontrola ważności badań;

•5.      Prowadzenie dokumentacji osobowej zatrudnionych pracowników;

•6.      Wydawanie zaświadczeń na prośbę pracowników;

•7.      Realizowanie spraw związanych z ustaleniem prawa do urlopu i wyliczaniem wymiaru urlopu;

•8.      Przygotowywanie wykazów i naliczanie nagród jubileuszowych;

•9.      Przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie:

•a)      ewidencji zwolnień lekarskich,

•b)      ewidencji nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych,

•c)      ewidencji czasu pracy; 

•10.  Terminowe realizowanie spraw osobowych pracowników;

•11.  Obliczanie i sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych;

•12.  Naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umów zleceń;

•13.  Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS Rp-7;

•14.  Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;

•15.  Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R;

•16.  Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji ZUS DRA wraz z raportami i przesyłanie elektronicznie do ZUS-u;

•17.  Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie płac i kadr;

•18.  Sporządzanie po zakończeniu roku podatkowego PIT-11, PIT-40 (na wniosek pracownika);

•19.  Dokonywanie analiz i sporządzanie planów budżetowych w zakresie płac i kadr;

•20.  Wprowadzanie i aktualizowanie informacji i danych w Systemie Informacji Oświatowej;

•21.  Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

•22.  Wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora.

 

•IV.             Wymagane dokumenty:

•1.    List motywacyjny.

•2.    Życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata.

•3.    Potwierdzające przez kandydata kopie dokumentów dotyczące:

•a)      wykształcenia,

•b)      stażu pracy,

•c)      posiadanych kwalifikacji lub umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.),

•d)     oryginał kwestionariusza osobowego kandydata.

•4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.

•5.    Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

•6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm).

 

 

 

•V.         Inne informacje:

 

•1.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z napisem „Nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach" osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 6 do dnia 20 października2017 r. do godz. 1500 lub pocztą na podany adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego).

 

•2.    Aplikacje, które wpłyną do szkoły po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach. Otwarcie kopert nastąpi 24października 2017 r.


•3.    Lista kandydatów spełniających wymogi formalne będzie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach w dniu 25października 2017 r.


•4.    Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się26 października 2017 r. o godz. 1200.


•5.    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w na stronie biuletynu informacji publicznej i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 3 w Chojnicach  w dniu 26października 2017 r. o godz. 1400.

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia  13 września 2017 roku  - tutaj --- kwestionariusz osobowyInformacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach - tutaj

LISTA kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach - tutaj


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko

referenta do spraw kadr i płac


OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia  21 września 2017 roku

 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl)

oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach(www.sp3.chojnice24.pl)

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
REFERENTA DO SPRAW KADR I PŁAC

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkolno-Przedszkolna Nr 3 w Chojnicach, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba - pełen etat (40 godzin tygodniowo) od dnia 9 października 2017 r.

•I.     Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:

(spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

•1.      Wykształcenie co najmniej średnie - preferowane ekonomiczne;

•2.      Udokumentowany, co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kadrowo-płacowym;

•3.      Obywatelstwo polskie;

•4.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

•5.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu na umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

•6.      Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

•7.      Znajomość przepisów z zakresu: Prawa Pracy (Kodeks Pracy), ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych;

•8.      Umiejętność pracy w komputerowych systemach kadrowo-płacowych, w tym programu Płatnik.

•II.        Wymagania dodatkowe:

•1.      Rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość;

•2.      Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,

•3.      Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności
za realizowane zadania;

•4.      Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

•5.      Umiejętność analizy i syntezy informacji;

 

•III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisko:

•1.      Przestrzeganie przepisów prawa oraz tajemnicy służbowej;

•2.      Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i zwalniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

•3.      Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem szkoleń BHP i p.poż;

•4.      Terminowe skierowania na badania okresowe pracowników i kontrola ważności badań;

•5.      Prowadzenie dokumentacji osobowej zatrudnionych pracowników;

•6.      Wydawanie zaświadczeń na prośbę pracowników;

•7.      Realizowanie spraw związanych z ustaleniem prawa do urlopu i wyliczaniem wymiaru urlopu;

•8.      Przygotowywanie wykazów i naliczanie nagród jubileuszowych;

•9.      Przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie:

•a)      ewidencji zwolnień lekarskich,

•b)      ewidencji nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych,

•c)      ewidencji czasu pracy; 

•10.  Terminowe realizowanie spraw osobowych pracowników;

•11.  Obliczanie i sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych;

•12.  Naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umów zleceń;

•13.  Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS Rp-7;

•14.  Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;

•15.  Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R;

•16.  Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji ZUS DRA wraz z raportami i przesyłanie elektronicznie do ZUS-u;

•17.  Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie płac i kadr;

•18.  Sporządzanie po zakończeniu roku podatkowego PIT-11, PIT-40 (na wniosek pracownika);

•19.  Dokonywanie analiz i sporządzanie planów budżetowych w zakresie płac i kadr;

•20.  Wprowadzanie i aktualizowanie informacji i danych w Systemie Informacji Oświatowej;

•21.  Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

•22.  Wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora.

 

•IV.             Wymagane dokumenty:

•1.    List motywacyjny.

•2.    Życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata.

•3.    Potwierdzające przez kandydata kopie dokumentów dotyczące:

•a)      wykształcenia,

•b)      stażu pracy,

•c)      posiadanych kwalifikacji lub umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.),

•d)     oryginał kwestionariusza osobowego kandydata.

•4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.

•5.    Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

•6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm).

 

•V.         Inne informacje:

 

•1.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z napisem „Nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach" osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 6 do dnia 03 października2017 r. do godz. 1500 lub pocztą na podany adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego).

 

•2.    Aplikacje, które wpłyną do szkoły po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach. Otwarcie kopert nastąpi 4października 2017 r.


•3.    Lista kandydatów spełniających wymogi formalne będzie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach <  

created & hosted by intensys.pl